۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

حركت موازی با رحیمیت خداوند!


محال است ما گناه كنیم و با گفتن "خدا رحیم است" و "خدا كریم است" گناهانمان بخشوده شود؛ چنان‌كه نمی‌شود سم بخوریم و منتظر سلامتی باشیم! این‌ها خیالات خامی است كه شیطان در وجودمان القا می‌كند. البته در اینكه خدا رحیم است و كریم است، شكی نیست؛ اما مسئله این است كه همین خدای رحیم و كریم، با كرامت و رحیمیتش، بستر و مسیری از شدن‌ها را ترسیم كرده است، كه اگر در آن مسیر قرار گیریم، رحیمیتش شامل حالمان می‌شود؛ و اگر نه وقتی پرده‌ها را كشیدیم، دیگر از نور رحمت خبری نیست؛ هر چند اصالت با رحمت است.

كتاب امام، منتظر واقعی، صفحه‌ی 43