۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

بودِ ما بدون هیچ نقصی


خداوند در خلقتش هرگز بخل، امساک و کوتاهی نكرده و ظهورات او به هیچ وجه، زشتی و نقص ندارد. لذا ما در اصلِ بودنمان نقص نداریم؛ چون بودنِ ما به خدا مربوط است؛ "إنَّا لله". اما در ظهورِ بودنمان، خراب می‌کنیم!

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 28