۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

حضرت، منتظرِ یار


این حضرت حجت است که منتظر ظهور سیصدوسیزده تن است؛ برای همین هر كس باید بخواهد و بكوشد یار حضرت باشد.

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 31