۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

محبت بنده به خدا، قطره دربرابر دریا


ذره‌ای از محبتی که خدا به ما دارد، ما به او نداريم! يعنی اگر تمام عمرمان در عشق او بسوزيم و مشتاقانه به سوی او قدم برداريم، آنچه گفته انجام دهيم و از آنچه نهی فرموده است، دوری کنيم، باز نتوانسته‌ايم قطره‌ای از دريای محبتی که او به ما دارد، نسبت به او داشته باشيم.

کتاب رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 18