۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

ماهِ برطرف کردنِ نقص‌ها


ماه رمضان، ماهي است که ما بايد از سفره‌اش براي دور کردن نواقص از خود بهره ببريم. ما در سیر نزول، هفتاد هزار حجب ظلماني و هفتاد هزار حجب نوراني گرفته‌ايم. نازل‌ترين حجاب ظلماني، گناه و حرام است. وقتي حرام و گناه را کنار گذاشتيم، تازه نواقص رو مي‌شود و اين نواقص را ماه مبارک برمي‌دارد.

کتاب رمضان ضیافت الله صفحه‌ی 23 و 24