۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 43: آیا فقط در عالم عشق است که انسان به هیچ وجه، خود را نمی‌بیند؟ اگر این طور است، پس چگونه در هر رتبه‌ای فرموده‌اند خود را نبین؟

جواب: در عالم عشق که اوج قله‌ی عبودیت است، اصلاً خودی وجود ندارد که جلوه کند؛ چون مرحله‌ی إفناست. اما اینکه گفته‌اند در هر مرتبه‌ای خود را نبین، منظور، مسیر رسیدن به عالم عشق است؛ که خودی، هنوز کاملاً از بین نرفته و لذا باید مراقب بود که ظهور نکند.