۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 47: آیا عبادات، محصور در زمان و مکان است؟

جواب: خیر؛ اصل عبادت، اتحاد عابد و معبود است؛ هرچند ظهورش، در زمان و مکان است. درواقع اصل، عبودیت است یعنی "آمَنُوا"؛ و ظهور آن، عبادات یعنی همان "عَمِلُوا الصَّالِحَات" است.