۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 57: آیا هر نوع چون و چرا کردن، دست بردن در دستگاه الهی است؟

جواب: خیر، بعضی از سؤالات ما برای این است که می‌خواهیم اسرار را بدانیم، نه اینکه تسلیم نباشیم و چون و چرا کنیم. یا می‌خواهیم نواقص و اشتباهاتمان برایمان باز شود؛ یعنی مثلاً بفهمیم چه گناه و خطایی کرده‌ایم که دچار سلب توفیق یا زوال نعمت شده‌ایم. اما سؤالی که جنبۀ اعتراض و طلب‌کاری داشته باشد، دخالت در دستگاه الهی است.