۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 11: در زندگی روزمره، عمل به واجبات ارجح است یا مستحبات؟

جواب: مسلّماً عمل به واجبات! هیچ چیز، جای عمل به واجب را نمی‌گیرد. اما مستحبات، بستگی به کششِ وجود هر فرد دارد. هرچند اگر کسی به واجباتش درست عمل کند و سرّ آن‌ها را بفهمد، خواه ناخواه وجودش دنبال مستحبات خواهد رفت و اهمیت آن را برای ارتقاء وجودش خواهد یافت.