۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 62: آیا با مرگ، باب کسب فضایل و دفع رذایل بسته می‌شود؟ اگر این طور است، پس چرا می‌گویند مؤمنین در برزخ، سر سفرۀ معارف امام صادق(علیه‌السلام) می‌نشینند؟

 جواب: این، دید غلطی است که دنیا و برزخ را از هم جدا کنیم. برزخ، تداوم حرکت روح انسان در دنیاست. هر مسیری که انسان در دنیا انتخاب کند و به دنبال آن برود، در برزخ هم ادامه می‌یابد؛ چه انتخابش، انتخاب درستی باشد و چه انتخاب غلط و چه در مسیر سعادت باشد، چه در مسیر شقاوت. درواقع روحی که نتوانسته در دنیا به پختگی کامل برسد، در برزخ، مسیر خود را ادامه می‌دهد تا ملکات و اندیشه‌هایش به طور خالص، سعادتی یا شقاوتی شود و آن گاه در قیامت، حاضر گردد.

بنابراین اگرچه با مرگ، باب تکلیف و انتخاب بسته می‌شود، دنیا آخر خط نیست و شخصی که در دنیا با انتخاب و اختیار خود، سر سفرۀ فضایل و معارف ائمه(علیهم‌السلام) نشسته، پس از مرگ نیز از این سفره بهره‌مند می‌شود و حرکت روحش ادامه می‌یابد.