۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 82: احتضار با سکرات مرگ چه فرقی دارد؟

جواب: احتضار و سکرات، دو عالم از عوالمی است که هنگام مرگ برای انسان رخ می‌نماید. احتضار قبل از سکرات روی می‌دهد و همان‌طور که از اسمش پیداست، نوعی حضور است. در این مرحله با اینکه هنوز مرگ به طور کامل اتفاق نیفتاده، شخص می‌تواند به عالمی که قرار است به آن منتقل شود، نظر بیندازد و ببیند با افکار و اخلاق و اعمالش، چه ابدیتی برای خود ساخته است. اما هنوز در همین دنیاست و در واقع چشمی به دنیا دارد و چشمی به آخرت. ولی در سکرات، هردو دید به دنیا و آخرت را از دست می‌دهد و کم‌کم وارد بیهوشی و سُکر مرگ می‌شود. یعنی با اینکه هنور جان به جان‌آفرین تسلیم نکرده، از دنیا منقطع می‌شود و دیگر در دنیا حضور ندارد.