۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 92: عالم دخان چیست؟

جواب: عالم دخان، عالم اجنّه و یک رتبه از ماده، بالاتر است؛ یعنی شبه تجرد. لذا موجودات این عالم، جسم دارند، ولی بدون ثقل و محدودیت ماده؛ و به همین دلیل می‌توانند هرجا و به هر شکلی ظاهر شوند.

دخان، عالم بدی نیست و همان طور که عالم ماده، انسان مؤمن و کافر و منافق را در خود جای داده، دخان هم شامل همۀ انواع اجنّه می‌شود. حتی شیاطین نیز در این عالم، رفت و آمد می‌کنند؛ ولی انرژی و مسیرشان منفی است.

انسان هم می‌تواند با موجودات عالم دخان، ارتباط برقرار کند. اما از این کار نهی شده است؛ حتی از ارتباط با اجنّۀ مؤمن. یکی از دلایلش این است که ارتباط با این موجودات و گرفتن اخبار غیبی از آن‌ها، باعث انس گرفتن با آن‌ها می‌شود و بر اثر استمرار رابطه، دل کندن از این عالم را سخت می‌کند؛ تا جایی که شاید انسان بخواهد در آن بماند! اما این مصیبت است؛ چون عالم انسانی، فوق دخان است و ماندن در آن، درحقیقت بازماندن از کمال است. حال اگر کسی با اجنّۀ کافر و منافق در ارتباط باشد، دیگر آثار منفی‌اش نگفتنی است.

راه انسان، راه قرآن و معرفت است و عقل، حکم می‌کند او خود را درگیر این عوالم و مشغولیات نسازد.