۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 96: اینکه برخی اعمال انسان بعد از مرگ هم تداوم دارد، به چه معناست؟

جواب: هر عملی که در دنیا انجام می‌دهیم، اثری وجودی دارد که با ما به عالم پس از مرگ منتقل می‌شود. بسیاری از اعمال مانند نماز، روزه، زکات و خمس با مرگ ما منقطع می‌شوند و اثری که در احوال آخرتمان ایجاد می‌کنند، محدود به انجام دادنشان در دوران عمر ماست. اما بعضی اعمال هستند که پس از مرگ ما تمام نمی‌شوند و همچنان در دنیا تداوم دارند. همان طور که اگر هنگام برداشت محصول، ریشۀ گیاه از بیخ کنده ‌شود، دیگر ثمره نمی‌دهد؛ اما اگر ریشه‌اش در خاک باقی بماند، همچنان انتظار می‌رود که ثمره بدهد. به همین ترتیب، اثر وجودی آن دسته از اعمال که در دنیا امتداد دارند، علاوه بر دوران حیات، بعد از مرگ هم به ما می‌رسد و درنتیجه می‌تواند در حال اخروی ما تأثیر بگذارد.