۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 103: بینش چیست؟

جواب: نگاهی که انسان به هستی و پدیده‌های آن دارد، بینش اوست. بینش، مربوط به عالم عقل است و ازآنجاکه تمام عوالم وجود انسان، تحت فرماندهی عقل هستند، تغییر بینش به تغییر هویت انسان منجر می‌شود. بینش، همان وجهۀ جان انسان است که به فعل، خیال، قلب و هستی او معنا می‌بخشد و نه تنها اندیشه، بلکه افعال و صفاتش را نیز تغییر می‌دهد. درواقع بینش، همان اندیشه و تفکر انسان است که هرچه بیشتر رنگ خدا را بگیرد، اعمال، گفتار و رفتار او را نورانی‌تر می‌کند؛ و برعکس هرچه شیطانی شود، فعل و صفت را نیز ظلمانی می‌کند.

بر این اساس، اگرچه ظاهر اعمال عبادیِ همۀ ما کم و بیش یکی است؛ آنچه ما را از هم متمایز می‌کند، بینش ماست. حتی در بالاترین رتبه نیز بینش است که نماز علی‌ابن‌ابیطالب(علیه‌السلام)و ابن‌ملجم را از هم متفاوت می‌کند؛ و گرنه ظاهر کار، چندان تفاوتی ندارد.