۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 06: اگر در قلب تعصب داشته باشیم، ولی آن را ظهور ندهیم، باز هم ایمان از ما گرفته می‌شود؟

جواب: هر رذیلۀ اخلاقی كه در ما باشد، به ایمانمان لطمه می‌زند و مانع از استقرار آن در قلب می‌شود. به بیان دیگر، هر رذیله به میزان عمق و ریشه‌ای که در قلب دارد، ایمان را در آن تضعیف می‌كند؛ و اگر بماند و دفع و رفع نشود، به ملكۀ نفسانی تبدیل می‌گردد که بسیار خطرناك خواهد بود.