۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 14: وقتی صفتی در ما ملكه می‌شود، آیا به این معنی است که تمام مراتب آن صفت در ما ملکه شده و ممكن است ظهور كند؟

جواب: بله، وقتی صفتی ملكه شد، تمام مراتب قوّت و ضعف خود را به همراه دارد و در موقعیت‌های گوناگون، مراتب مختلف آن از فرد ظهور می‌كند. به عنوان مثال، كسی كه ملكۀ غضب دارد، در میدانی فریاد می‌زند، در میدانی ناسزا می‌گوید، یک جا دستش را روی کسی بلند می‌کند و جای دیگر، غضبش را طور دیگر ظهور می‌دهد. یعنی در هر مقطع، متناسب با شرایط، شكل خاصی از غضب، ظهور می‌کند. در برزخ نیز به همین صورت، انشاء می‌شود و به تناسب انشائاتی كه اینجا داشته است، آنجا صوَر گوناگون از او ظهور پیدا خواهد كرد.