۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 30: بالا بردن معرفت به ربوبيت، یعنی چه؟

جواب: ما همچون بذری هستیم که در درونمان، اسماء ربّ را داریم؛ "وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها"[1] پس فقط این ظاهرِ مادی نیستیم؛ بلکه باطنی به نام روح داریم که اسماء ربّ در آن، حاکم است.بالا بردن معرفت به ربوبیت، یعنی این‌ها را بدانیم و ادراک کنیم، خود را در مسیر تربیت حق‌تعالی قرار دهیم و بگذاریم ربّ، اسمائش را ظهور دهد.

به این منظور باید به جنبۀ وجه‌اللّهی، بیش از جنبۀ وجه‌الخلقی توجه کرد؛ اما متأسفانه چون ادراک و شعور ما به وجه‌الخلقی‌مان بیشتر است، عمدۀ فعالیت‌هایمان را در زمینۀ آماده کردن شرایط برای بهره‌برداری از بُعد مادی‌مان انجام می‌دهیم و از بُعد معنوی، غافلیم!

 


[1]- سورۀ بقره، آیۀ 31: و تمام اسماء را به آدم، تعلیم داد.