۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 35: آیا ما همیشه ملزم به ابراز عقیده در برابر دشمنان هستیم یا اصل برائت و ولایت، بايد وجودی باشد؟

جواب: ولایت و برائت، امری درونی است؛ اما آثار آن باید در عمل، ظهور كند. البته ما همیشه ملزم به ابراز عقیده در برابر دشمنان نیستیم و در بعضی مواقع، تقیه لازم و واجب است.