۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

پرسش 37: آیا اولیاءالله، برزخ دارند؟

جواب: طبق پاسخ سؤال قبل، کسانی که همین جا با مجاهدۀ علمی و عملی، اصول و سنن الهی را بشناسند و بر اساس آن‌ها، برزخ خود را طی کنند، یعنی موانع ظهور اسماء و صفات الهی را از سر راه بردارند، فردا دیگر برزخ ندارند و ثمرۀ وجودشان را می‌یابند. همان که قرآن کریم می‌فرماید: "إِلی‏ رَبِّها ناظِرَةٌ"[1]؛ یعنی ربوبیت پروردگار -در عفو، غفران، شفاعت و سایر تجلیاتش- برای آنان ظهور پیدا می‌کند و آنان به ملاقات ربّ می‌رسند. البته کسی هم که اینجا طی برزخ نکرده، به ملاقات ربّ می‌رسد، اما در جلوۀ جلال؛ او باید در فشارهای برزخی، دوباره آبیاری شود، دوباره وجین شود و... تا ثمر دهد.

پس اولیاءالله هم برزخ دارند، اما نه فردا؛ بلکه آنان برزخ خود را، همین جا طی کرده‌اند.

 


[1]- سورۀ قیامة، آیۀ 23: به پروردگارش می‌نگرد.